اماکن اداری و تجاری

  ارائه راهکارهای نوین در خصوص سیستم های اطلاع رسانی و پیجینگ عمومی اماکن اداری و تجاری

  ارائه مشاوره ،طراحی  و تجهیز  سیستم های evacuation  

  ارائه مشاوره ،طراحی  و تجهیز  سیستم های  DIGITAL SIGNAGE

  خدمات ماشوره و تجهیز رادیو و تلویزیون داخلی اماکن تجاری

  اجرای مراکز خدمات رسانه ای و شبکه های اجتماعی

  تهیه وتدوین طرح سیستم های شبکه داخلی (اکتیو و پسیو)

  تهیه RFP  اسناد مناقصه و وندور لیست

  کارشناسی و مشاوره کارفرمایان در خصوص انتخاب برند و سیستم ها

  جانمایی و تهیه نقشه های اجرایی 

  نظارت بر اجرای استاندارد و تحویل گیری از پیمانکاران