تجهیز

    نمونه  پروژه های استودیویی ، سالن های سینما تئاتر ، همایش و کنفرانس که گروه آوید مفتخر به  اجرای آنها بوده است