مطالعات موردی

     

    در این بخش ، تعدادی از پروژه های انجام شده توسط گروه آوید ، مورد مطالعه قرارگرفته است. در این مطالعه چالشهای طراحی و اقدامات اجرائی مقتضی با هر پروژه دقیقتر بیان گردیده است.